නිෂ්පාදන

කාර් සේදීම සඳහා අධි පීඩන රබර් හෝස් (සුපිරි උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධක)