නිෂ්පාදන

ඉහළ උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධක වානේ වයර් ෙගත්තම් වාෂ්ප හෝස්