නිෂ්පාදන

කාර් සේදීම සඳහා සුපිරි අධි පීඩන රබර් හෝස් (සුපිරි උල්ෙල්ඛ ප්‍රතිරෝධී)